Ålen, Skånes landskapsfisk

Ålen, som är Skånes landskapsfisk, är av stor betydelse för ekologin i våra vatten samt
mycket viktig för såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare.
Tyvärr så är det sedan 2007-05-01 ålfiskeförbud för fritidsfiskare.

Om ålen i Oppmannasjön

Oppmannasjön har lång historisk tradition vad avser ålfiske, inte minst i
förbindelsen mellan sjöarna Oppmannasjön och Ivösjön.
Från tidigt 1200-tal. På näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön anlades då ett
premonstratenskloster.
Munkarna kombinerade klosterliv med utåtriktad verksamhet och livnärde sig
på jordbruk, fiske och trädgårdsodling. En fiskdamm och den numera torrlagda
kanalen ingick i den medeltida anläggningen, som var mindre än dagens slott.
Fiske av ål till försäljning bedrevs under fösta halvan av 1900-talet av
markägare runt sjön som komplettering till lantbruket. Karsholms Gods och
Bäckaskog Kungsgård har utskiftad egen fiskerätt och hade egna yrkesfiskare.
Ål från Oppmannasjön ansågs vara av bättre kvalitet än havsål och betalades
något bättre av Holmbergs Fiskaffär i Kristianstad. En av markägarna, Olof
Truedsson i Mölleröd, hade bottengarn och sände nästan dagligen med
omnibussen säsongens fisk o vilt till Holmbergs Fiskaffär. För att bevara
kvalitén på fångsten hade man på vintrarna sågat is och lagt isstack med
sågspån.
Före sjösänkningen 1878 gick förbindelsen mellan sjöarna genom dåvarande
köket på Bäckaskog Slott. Det fanns ålkista under köksgolvet och enligt uppgift
kunde man fånga upp till 350 ålar per dygn. Det finns också ett speciellt recept
från kung Karl XV tid för tillagning av lättrökt ål.

al