Fångst av Mal! 2012-05-17

Söndagen 1 juli –07 fångades en Mal (fisk) i Yrkesfiskare Arne Fälts bottengarn. Fisken är dokumenterad genom foto av Alf Borgström , Ingeman Persson och hans Cronert. Fisken är återsläppt i Oppmannasjön.

Mal1mal2

Tidigare i år har rapporterats om att en Mal fångats även den i Yrkesfiskare Arne Fälts bottengarn.
Ålyngel utplanterade i Oppmannasjön.
För att rädda den europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkännd av EU-kommissionen i oktober 2009. Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för arbetet med ålförvaltningsplanen. Genom Länsstyrelsens och Jordbruksverket sker utsättning av ålyngel inom ramen för Ålförvaltningsplanen.


utsattning
Vildgäss.


Olika arter av vildgäss är ett stort problem för lantbruket runt oppmannasjön. I Oppmannasjön är det främst arten Grågås som ställer till med problem. Man beräknar att 8-10 % av fosfortillförseln sker via gässen som vissa tider i stort antal övernattar Oppmannasjön. FVO har Länsstyrelsens tillstånd att tillsammans med markägare runt sjön bedriva skyddsjakt genom äggprickning för att reducera antalet gässlingar.


Geese

Flyginventering av delar av Ivösjön:


I Näsumviken, norra Ivösjön, noterades totalt
34 bon. I det stora vasspartiet väster om Holjeåns mynning påträffades 27 bon och strax öster om ån. Vid Grågåsgruppen nästa sammanträde 2 aug kommer frågan att aktualiseras

Viktigt Medelande.

Med anledning av att båtgäster i sjön har tagit sig friheten att förtöja i de varningsbojar, vid större stenar, som Oppmannasjöns FVO lagt ut så kommer utmärkning
inte att ske framledes.Fisketillsynsman har påtalat vid ett antal tillfällen att det inte är lämpligt att angöra i dessa bojar, eftersom bojarna då förflyttas från den ursprungliga utmärkningsplatsen.Han har då vid några tillfällen blivit utskälld för detta och fått veta att det har inte han med att göra. Den som vill få en uppfattning om var grund och stenar finns hänvisas i fortsättningen till den information som finns på djupkartan som kan köpas av:

Motor o Marin Bäckaskog
Turistbyrån i Kristianstad
Hans Persson 044 51028 0738 026852